Chúa Giả Vờ !
March 27, 2015
Cầu Nguyện Là Hành Động
March 29, 2015

Kinh Thánh Giải Thánh Kinh

Kinh Thánh phải được giải thích để người ta hiểu.

Hãy nhớ sự giải nghĩa hay sự giải thích Lời Chúa đem lại ánh sáng, chứ không phải tự Lời Chúa đem lại ánh sáng.

Nói cách khác, ánh sáng Lời Chúa đến khi chúng ta nhận sự giải thích của Thánh Linh.

Biết lẽ thật, chứ không phải tự thân lẽ thật đem chúng ta đến sự tự do.

Nên hãy nhớ rằng sự giải nghĩa, sự giãi bày, sự giải thích Lời Chúa mang lại ánh sáng.

“Sự giải thích Lời Chúa đem lại ánh sáng”
(Thi 119:130)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây