Vì Ta, Trong Ta Và Qua Ta
April 28, 2014
Chúa “Gặp” Ta Lẫn “Gỡ” Cho Ta
April 30, 2014

Làm Việc Với Chúa Thay Vì Cho Chúa

Chúa làm tất cả cho chúng ta không phải để chúng ta làm việc cho Chúa mà để chúng ta làm việc với Chúa.

Đây là một sự khác biệt quan trọng mà bạn cần biết, nếu bạn muốn sống trong ân sủng của Đức Chúa Trời.

Chức vụ ân sủng và đời sống ân sủng là sống và làm việc với Chúa, chứ không phải là sống và làm việc cho Chúa.

Hãy học cách thức làm việc với Chúa thì bạn sẽ khám phá ra Chúa làm việc với bạn.

“Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài cách vô ích.”
(2Côrinhtô 6:1)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây