Tin Nơi Lòng, Nói Nơi Miệng
May 13, 2014
Nghệ Thuật Cầu Nguyện
May 15, 2014

Liên Hiệp Dẫn Đến Can Thiệp

Khi chúng ta liên hiệp với sự sống của Chúa thì Ngài sẽ can thiệp vào đời sống chúng ta.

Chúng ta được liên hiệp với sự chết của Chúa Giê-su nên nhờ sự chết của Ngài mà chúng ta nhận được sự tha tội.

Chúng ta được liên hiệp với sự sống của Ngài để nhờ sự sống của Ngài mà chúng ta nhận sự sống.

Chúng ta được liên hiệp với sự chịu khổ của Ngài để chúng ta được vinh hiển với Ngài.

Hãy học bí quyết liên hiệp với Chúa thì bạn sẽ thấy Chúa can thiệp vào mọi lĩnh vực của đời sống bạn.

“Đã liên hiệp với Chúa trong sự chết, chúng ta cũng liên hiệp với Ngài trong sự sống lại.”
(Rôma 6:5)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây