Ngõ Ngách Của Lời Và Ngõ Ngách Của Đời

Bản Chỉ Đường Cho Người Hầu Việc Chúa
February 27, 2015
Lẽ Thật Thành Lẽ Sống
March 11, 2015

Ngõ Ngách Của Lời Và Ngõ Ngách Của Đời

Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi ngõ ngách của Lời để chúng ta có thể biết được những ngõ ngách của cuộc đời.

Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta mọi sự thật của của Lời để chúng ta biết mọi sự thật của đời.

Thánh Linh sẽ soi tỏ cho chúng ta những ngõ ngách của Lời để chúng ta có thể biết những ngõ ngách của cuộc đời.

Thánh Linh sẽ dạy dỗ chúng ta những bài học thuộc linh của Lời để dạy chúng ta những bài học thuộc thể ở đời.

Biết được những ngõ ngách của Lời, bạn sẽ biết được những ngõ ngách của cuộc đời theo Chúa và phục vụ Chúa.

“Tinh thần là đèn sáng ĐỨC CHÚA ban cho con người, dò xét mọi ngõ ngách tâm can.”
(Châm Ngôn 20:17)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây