Người Mà Được Chúa “Thăng Chức”

Vì Chúa Rất Lớn . . .
September 26, 2014
Đừng Làm Tín Đồ “Thời Tiết”
September 28, 2014

Người Mà Được Chúa “Thăng Chức”

Những người mà được Chúa nhắc lên là những người có tấm lòng phục vụ Chúa và phục vụ những người Chúa sai đến. Những người được Chúa “thăng tiến” là những người sẵn sàng làm những việc mà không ai muốn làm. Những người giàu có trong Nước Trời là người chịu khó phục vụ những người Chúa đặt trên mình.

Môise trước đây là một người chăn chiên cho ông gia mình được Đức Chúa Trời nhắc lên làm người chăn dân sự Chúa. Đavít là một người giúp đỡ vua Saulơ và được Chúa nhắc lên làm vua của dân Y-sơ-ra-ên. Samuên giúp đỡ thầy tế lễ Hêli và được Chúa nhắc lên làm thầy tế lễ và tiên tri của Đức Chúa Trời. Giôsuê làm đầy tớ Môise và được Chúa nhắc lên làm lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên. Êlisê đi theo phục vụ tiên tri Êli và được Chúa nhắc lên làm tiên tri thế Êli. Philíp và Êtiên giúp đỡ các sứ đồ và được Chúa nhắc lên là sứ đồ và nhà truyền giảng.

Người được Chúa nhắc lên là người trước hết “nhắc” người khác lên. Đây là một nguyên tắc thuộc linh mà bạn cần nhớ suốt đời theo Chúa.

“Hãy hạ mình . . . để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhắc anh em lên.”
(1Phierơ 5:6)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây