Nhận Biết Chúa Trước Khi Chúa Nhận Biết

Kỷ Niệm Sự Thánh Khiết
May 27, 2014
Từ Hữu Hạn Đến Vô Hạn
May 29, 2014

Nhận Biết Chúa Trước Khi Chúa Nhận Biết

Hãy nhận biết Chúa trong mọi đường đi nước bước thì ta sẽ thấy Chúa trong mọi nước bước đường đi của ta.

Đây là bí quyết để khám phá Đức Chúa Trời Đấng ban bằng mọi trở ngại trong bước đường theo Chúa của chúng ta.

“Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường đi nước bước, Ngài sẽ ban bằng đường nẻo con đi”
(Châm Ngôn 3:6)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây