Những Lời Công Bố Tôi Là Ai

Tại Sao Chúng Ta Cần Mục Sư
August 31, 2013
Phương Pháp Học Kinh Thánh Theo A-B-C
August 31, 2013

Những Lời Công Bố Tôi Là Ai

Tải File PDF
Hội Thánh LỜI ÂN SỦNG
Tôi là con của Đức Chúa Trời.
Vì anh chị em đã được tái sanh không bởi hạt giống hư nát nhưng bởi hạt giống
không hay hư nát, là lời hằng sống và hằng còn của Đức Chúa Trời(1 Phi-e-rơ
1:23).