Thời Điểm Đức Tin
November 27, 2014
Không Bao Giờ, Không Bao Giờ, Không Bao Giờ
November 29, 2014

Phất Cờ Lẽ Thật

Lẽ thật hay chân lý cuối cùng cũng chiến thắng. Vì thế Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy phất cờ lẽ thật để chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta.

Bất cứ lĩnh vực nào mà cơ đốc nhân phất ngọn cờ lẽ thật lên thì cơ đốc nhân sẽ chiếm lĩnh và đắc thắng trong lĩnh vực đó.

Bạn có muốn sự cứu rỗi thắng thế không ? Hãy phất cờ lẽ thật cứu rỗi lên.

Bạn có muốn sự chữa bệnh thắng thế không ? Hãy phất cờ lẽ thật chữa bệnh lên.

Bạn có muốn quyền năng của Đức Thánh Linh thắng thế không ? Hãy phất cờ lẽ thật của quyền năng Thánh Linh lên.

Lĩnh vực nào mà hội thánh phất cờ lẽ thật lên thì hội thánh sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng trong lĩnh vực đó.

“Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa, đặng vì lẽ thật mà xổ nó ra.”
(Thi Thiên 60:4)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây