Bài Giảng Mùa Gặt Các Chủ Đề Khác Nhau 2
July 28, 2016
Ngợi Khen Thờ Phượng
July 28, 2016

Bài Giảng Mùa Gặt Các Chủ Đề Khác Nhau 1

NgàyMôn HọcDiễn Giả Nghe
 
 Phương Cách Giảng Về Christ 8MS Anh-Rê 
 Phương Cách Giảng Về Christ 7MS Anh-Rê 
 Phương Cách Giảng Về Christ 6MS Anh-Rê 
 Phương Cách Giảng Về Christ 5MS Anh-Rê 
 Phương Cách Giảng Về Christ 4MS Anh-Rê 
 Phương Cách Giảng Về Christ 3MS Anh-Rê 
 Phương Cách Giảng Về Christ 2MS Anh-Rê 
 Phương Cách Giảng Về Christ 1MS Anh-Rê 
 Bí Quyết Khám Phá Lời Chúa 5MS Anh-Rê 
 Bí Quyết Khám Phá Lời Chúa 4MS Anh-Rê 
 Bí Quyết Khám Phá Lời Chúa 3MS Anh-Rê 
 Bí Quyết Khám Phá Lời Chúa 2MS Anh-Rê 
 Bí Quyết Khám Phá Lời Chúa 1MS Anh-Rê 
 Hỏi & Đáp Thánh Linh Dẫn DắtDaryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 17Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 16Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 15Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 14Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 13Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 12Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 11Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 10Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 9Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 8Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 7Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 6Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 5Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 4Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 3Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 2Daryl 
 Thánh Linh Dẫn Dắt 1Daryl 
 Hỏi & Đáp Ân Tứ Thánh LinhDaryl 
 Ân Tứ Thánh Linh 11Daryl 
 Ân Tứ Thánh Linh 10Daryl 
 Ân Tứ Thánh Linh 9Daryl 
 Ân Tứ Thánh Linh 8Daryl 
 Ân Tứ Thánh Linh 7Daryl 
 Ân Tứ Thánh Linh 6Daryl 
 Ân Tứ Thánh Linh 5Daryl 
 Ân Tứ Thánh Linh 4Daryl 
 Ân Tứ Thánh Linh 3Daryl 
 Ân Tứ Thánh Linh 2Daryl 
 Ân Tứ Thánh Linh 1Daryl 
 Ngợi Khen Và Thờ Phượng 10MS Anh-Rê 
 Ngợi Khen Và Thờ Phượng 9MS Anh-Rê 
 Ngợi Khen Và Thờ Phượng 8MS Anh-Rê 
 Ngợi Khen Và Thờ Phượng 7MS Anh-Rê 
 Ngợi Khen Và Thờ Phượng 6MS Anh-Rê 
 Ngợi Khen Và Thờ Phượng 5MS Anh-Rê 
 Ngợi Khen Và Thờ Phượng 4MS Anh-Rê 
 Ngợi Khen Và Thờ Phượng 3MS Anh-Rê 
 Ngợi Khen Và Thờ Phượng 2MS Anh-Rê 
 Ngợi Khen Và Thờ Phượng 1MS Anh-Rê