Ngợi Khen Là Sức Mạnh
January 22, 2014
Cách Dâng Trọng Hơn Của Dâng
January 24, 2014

Quy Luật Tất Yếu Của Cuộc Sống

Không có thập tự, không có vinh dự.

Không có chông gai, không có ngôi ngai.

Không có thương khó, không có giàu có.

Đây là quy luật tất yếu của cuộc sống và là nền tảng để thành công trong đời sống thuộc linh.

“Đây là lời đáng tin cậy. Nếu chúng ta đồng chết với Ngài, chúng ta sẽ đồng sống với Ngài; nếu chúng ta chịu gian khổ, chúng ta sẽ đồng trị với Ngài.”
(2Timôthê 2:11)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây