Không Bao Giờ, Không Bao Giờ, Không Bao Giờ
November 29, 2014
Khi Mà Thành Thật Không Đủ Để Kinh Nghiệm Lẽ Thật
December 1, 2014

Thái Độ “Cho Đến Khi . . .”

Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta là những kẻ tin Ngài có thái độ kiên định của đức tin, là thái độ “cho đến khi . . .”

Thái độ “cho đến khi” là một thái độ tin cậy và kiên nhẫn mà Chúa muốn phát triển trong đời sống mỗi chúng ta khi chúng ta học bước theo Chúa mỗi ngày. Trong đời sống cầu nguyện, bạn hãy học thái độ cầu nguyện “cho đến khi” Đức Chúa Trời đáp lời. Trong đời sống đức tin, bạn hãy học thái độ tin “cho đến khi” Chúa hành động. Trong Lời Chúa, bạn hãy học suy gẫm và thực hành Lời Chúa cho đến khi Đức Chúa Trời làm thành Lời Ngài. Trong sự phục vụ Chúa, bạn hãy đầu phục Chúa cho đến khi Chúa đặt bạn vào chức vụ Ngài kêu gọi bạn. Trong sự dâng hiến, bạn hãy dâng cho đến khi bạn gặt hái những gì bạn đã gieo. Trong hành trình theo Chúa, bạn hãy học kiên nhẫn cho đến khi Chúa làm ứng nghiệm khải tượng và giấc mơ Ngài ban cho bạn. Thái độ chờ đợi “cho đến khi” là thái độ của đức tin. Thái độ làm việc “cho đến khi” là thái độ thành công. Thái độ tin cậy Chúa “cho đến khi” là thái độ trưởng thành thuộc linh.

“Lạy Đức Chúa Trời, Tôi sẽ trú ẩn dưới bóng cánh Ngài cho đến khi cơn huỷ diệt đã qua.” (Thi Thiên 57:1)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây