Cầu Nguyện Là Hành Động
March 29, 2015
Lôt Mặt Nạ Satan
April 25, 2015

Thần Học “Đưa Đẩy”

Thần học “đưa đẩy” cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự “đưa đẩy”. Ngài đưa đẩy cuộc đời chúng ta trong nhiều hoàn cảnh khác nhau để hoàn tất kế hoạch và mục đích của Ngài cho đời sống chúng ta.

Đức Chúa Trời đưa đẩy cuộc đời Giô-sép xuống Ai cập để rồi Ngài đẩy ông lên vị trí Ngài đã chuẩn bị cho ông.

Đức Chúa Trời đưa đẩy Môise trốn khỏi Ai cập để rồi Ngài đẩy ông trở về ai cập lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai cập.

Đức Chúa Trời cũng “đưa qua đẩy lại” cuộc đời mỗi chúng ta để qua đó Ngài bày tỏ ý định tốt lành của Ngài. Đức Chúa Trời “đưa qua đẩy lại” để khiến mọi sự hiệp lại mang đến lợi ích cho chúng ta và những kẻ yêu mến Ngài và được kêu gọi theo mục đích tốt lành của Ngài.

“Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Ngài, tức là cho những kẻ được Ngài kêu gọi theo như ý Người định.”
(Rôma 8:28)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây