Nghệ Thuật Cầu Nguyện
May 15, 2014
Sống Giữa Kẻ Thù
May 17, 2014

Thần Học Kinh Thánh Hay Nhóm Nhánh ?

Bạn theo loại thần học nào ?

Thần học Kinh Thánh ?

Thần học “nhóm nhánh” ?

Thần học Kinh Thánh giúp chúng ta san bằng những khác biệt về nhóm nhánh hay giáo phái để đem Lời Chúa đến cho mọi hội thánh và mọi thánh đồ.

Đức Chúa Trời kêu gọi tất cả các cơ đốc nhân nghiên cứu, thực hành và rao giảng thần học của Kinh Thánh, thay vì chạy theo thần học “nhóm nhánh” hay thần học “phe cánh”.

Hãy giảng dạy thần học của Kinh Thánh thì bạn sẽ thấy kết quả như Kinh Thánh nói.

“Vì thế nếu ai huỷ bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn nầy và dạy người ta làm như thế, người ấy sẽ là nhỏ nhất trong Nước Thiên Đàng. Nhưng hễ ai làm theo những điều răn ấy và dạy người khác làm nữa, sẽ được kể là lớn trong Nước Thiên Đàng.”
(Mathiơ 5:19)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây