Đường Lạ Lối Mới
June 29, 2014
Chúa Toàn Năng Hay Ma Quỷ Toàn Năng?
July 1, 2014

Thần Học “Xỏ Tai”

Một người theo Chúa và hầu việc Chúa nên học biết thần học “xỏ tai” của Đức Chúa Trời. Đây cách Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta thành những tôi tớ của Ngài.

Thần học “xỏ tai” là thần học làm nô lệ cho Chúa suốt đời.

Thần học “xỏ tai” là thần học tự nguyện phục vụ Chúa.

Thần học “xỏ tai” là thần học vâng phục Chúa cho đến chết.

Thần học “xỏ tai” là thần học vâng phục Chúa mà không nổi loạn.

Thần học “xỏ tai” là thần học từ bỏ chính mình để phục vụ Chủ mình.

Thần học “xỏ tai” là thần học chịu chết cái tôi của mình để sống cho cái “Ta” của Đức Chúa Trời.

“Chúa không thích đẹp hi sinh hoặc của lễ chay: Chúa đã xỏ tai tôi.”
(Thi Thiên 40:6)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây