Quỳ Hay Không Quỳ ? Không Thành Vấn Đề
August 29, 2014
Hãy Hành Động
September 1, 2014

Thờ Phượng “Nhép”

Đức Chúa Trời ban phước cho sự thờ phượng hết lòng, chứ Ngài không ban phước cho sự thờ phượng “nhép” – sự thờ phượng hình thức bên ngoài, sự thờ phượng bằng môi miếng nhưng không để lòng vào đó.

Đây là nan đề của dân Y-sơ-ra-ên thời xưa và đây cũng là nan đề của nhiều hội thánh thời nay.

Đức Chúa Trời không cần sự thờ phượng “nhép” mà Ngài cần sự thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật.

Và đây chính là sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời tìm kiếm và chúc phước.

“Dân này ngoài miệng tôn kính Ta, nhưng lòng xa cách Ta vô cùng.”
(Mathiơ 15:8)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây