Muốn Thiêng Cần Thiêng
November 26, 2014
Phất Cờ Lẽ Thật
November 28, 2014

Thời Điểm Đức Tin

Để sống và bước đi trong lĩnh vực đức tin bạn cần biết thời điểm của đức tin.

Và thời điểm đức tin chính là thời điểm mà Đức Chúa Trời hành động, Đức Chúa Trời đáp lời, Đức Chúa Trời giải cứu, Đức Chúa Trời tiếp trợ, và Đức Chúa Trời ra tay làm phép lạ.

Hãy đọc và nghiên cứu Hêbơrơ chương 11, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời hành động theo thời điểm đức tin.

Đức Chúa Trời hành động theo thời điểm của Ngài và thời điểm của Ngài chính là thời điểm đức tin. Một khi bạn biết được thời điểm đức tin thì bạn sẽ biết thời điểm của Đức Chúa Trời.

“Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn.”
(Hêbơrơ 10: 22)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây