Mười Còn Hai
July 28, 2013
Đức Chúa Trời Hay Làm Phép Lạ
July 30, 2013

Tin “Chung” Mất Không Ai Chịu

Hầu như trong bốn sách Phúc Âm, liên hệ đến việc nhận lãnh các phước lành, Chúa Giê-su nhấn mạnh đến đức tin cá nhân.

Chúng ta thường có khuynh hướng biến mọi mang lệnh và mọi lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh thành “của chung.” : Bài cầu nguyện chung, hát thánh ca chung, đọc Kinh Thánh chung, cầu nguyện chung, đi nhóm chung, dâng hiến chung, thờ phượng Chúa chung. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta có đức tin cá nhân để đến với Ngài và nhận những gì Chúa hứa cho mỗi con cái Ngài.

Hãy nhớ Chúa Giê-su nhấn mạnh điều này khi Ngài phán, “Mỗi một người xin thì được, mỗi một tìm thì gặp và mỗi một người gõ thì cửa mở cho.”

Đừng có đức tin chung chung mà hãy có đức tin cá nhân thì bạn sẽ nhận điều Chúa hứa, “Đức tin con sẽ cứu con, đức tin con sẽ chữa lành con, đức tin con sẽ giải cứu con, đức tin con sẽ khiến con đầy trọn. Nên đôi khi đức tin phải gạt bỏ “tình chung” mà lo cho “tình riêng”. Đây là sự ích kỷ thánh mà cũng là sự ích kỷ của Kinh Thánh.

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “.  Quý vị có thể  Đặt Sách Tại Đây