Gương Thần
October 28, 2014
Chúa Không Chậm Trễ Mà Do Người Chậm Tin
October 30, 2014

Trẻ Bồng Già Bế

Thật kỳ diệu khi khám phá ra rằng Đức Chúa Trời không chỉ bồng ẵm chúng ta từ lúc trẻ mà Ngài hứa bồng ẵm chúng ta lúc chúng ta già cả đầu râu tóc bạc. Đây quả là sự chăm sóc kỳ diệu của Đức Chúa Trời đối với con cái Ngài.

Ngài bồng ẵm bạn lúc bạn mới tin Ngài và Ngài cũng bồng ẵm bạn lúc bạn đã tin Ngài lâu năm. Ngài bồng ẵm bạn lúc bạn ở trong nghịch cảnh và Ngài cũng bồng ẵm bạn lúc bạn ở trong thuận cảnh. Ngài bồng ẵm bạn lúc bạn nghèo thiếu cũng như lúc bạn giàu có. Ngài bồng ẵm bạn lúc thành công cũng như lúc bạn thất bại. Đây là lời hứa tuyệt vời của Chúa. Bạn không bao giờ cảm thấy cô đơn dù bạn trẻ hay già hay đang ở trong giai đoạn nào của đời sống. Ngài hứa bồng ẵm bạn suốt cả cuộc đời, và Ngài muốn phán với bạn hôm nay, “Ta không bao giờ bỏ ngươi và không bao giờ lìa ngươi.”

“Hãy nghe Ta. Ta đã bồng ngươi từ khi mới sinh, Ta đã bế ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến khi các ngươi già cả, Ta vẫn là Đấng ấy; cho đến lúc tóc bạc, Ta sẽ gánh vác các ngươi. Ta đã tạo ra thì Ta sẽ bồng bế, Ta sẽ gánh vác và Ta sẽ giải cứu các ngươi.” (Êsai 46:3-4)
Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây