Nhận Biết Chúa Trước Khi Chúa Nhận Biết
May 28, 2014
Giàu Một Đời Hay Giàu Muôn Đời
May 30, 2014

Từ Hữu Hạn Đến Vô Hạn

Mọi vật ở đời này đều giới hạn và hữu hạn : công ty trách nhiệm hữu hạn, con người hữu hạn, khả năng giới hạn . . . Chỉ có Đức Chúa Trời và Lời Ngài là vô hạn.

Hãy để cái vô hạn của Lời Đức Chúa Trời chi phối các hữu hạn của chúng ta.

Khi ta thấy cái hữu hạn của con người, ta bắt đầu thấy cái vô hạn Đức Chúa Trời.

Và Lời Đức Chúa Trời là nguồn khôn ngoan và tri thức vô hạn cho con người hữu hạn.

“Tôi thấy mọi sự dù toàn hảo đều có giới hạn nhưng các điều răn của Chúa thì vô hạn.”
(Thi Thiên 119:96)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây