Đức Tin Nghèo Khó Hay Đức Tin Giàu Có ?
January 27, 2015
Giải Quyết Nan Đề Cuộc Sống
January 29, 2015

Từ Thủ Thỉ Đến Hoan Hỉ

Chúa Giê-su phán những gì Ngài thủ thỉ bên tai chúng ta, chúng ta hãy rao giảng cách hoan hỉ cho mọi người.

Đây là nguyên tắc quan trọng để trở thành sứ giả của Chúa.

Một sứ giả của Chúa phải học để Chúa thủ thỉ Lời Ngài bên tai rồi sau đó công bố những gì Ngài bày tỏ cho chúng ta.

Chúng ta phải sẵn sàng để thì giờ và mở lòng với Chúa để Ngài có thể thủ thỉ phán bảo và dạy dỗ chúng ta và sai chúng ta đi ra làm sứ giả rao báo sứ điệp của Ngài.

“Những điều Ta dạy các con ban đêm, nên nói lớn giữa ban ngày; những lời Ta thì thầm bên tai, cứ loan báo cho mọi người biết.”
(Mathiơ 10:27)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây