Tội Trọng Hơn Tất Cả Mọi Loại Tội
October 18, 2014
Ân Tứ Dọn Đường
October 20, 2014

Vấp Phạm Là Vấp Ngã

Theo Chúa, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta vấn phạm, dù đó là vấp phạm người ta hay vấp phạm Cha.

Dân chúng làng Naxarét vấp phạm Chúa lý do là vì họ không tin quyền năng và phép lạ của Chúa Giê-su. Nên Chúa Giê-su mới phán rằng phước cho người nào không vấp phạm vì Ta.

Những người gặp bắt bớ hay khó khăn sau khi nghe sứ điệp Lời Chúa bị vấp phạm là vì đời sống của họ không đặt trên nền tảng của Lời Chúa và họ không chịu làm theo Lời Chúa.

Nên dù có vấp phạm người ta hay vấp phạm Đức Giê-hô-va cũng là do lỗi của chúng ta, chứ không phải lỗi của ai cả.

Đừng vấp phạm người lẫn vấp phạm Chúa để rồi vấp ngã mà hãy loại bỏ vấp phạm để bạn không phạm tội mà sa ngã. Nên muốn được phước, bạn hãy loại bỏ mọi vấp phạm một lần đủ cả.

“Phước cho ai không vấp phạm vì Ta!”
(Luca 7:23)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây