Bí Quyết Thành Công
April 27, 2014
Làm Việc Với Chúa Thay Vì Cho Chúa
April 29, 2014

Vì Ta, Trong Ta Và Qua Ta

Bí quyết tăng trưởng trong đời sống thuộc linh nằm ở việc hiểu biết ba giai đoạn mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác cứu chuộc của Ngài cho chúng ta :

Đức Chúa Trời làm vì chúng ta.

Đức Chúa Trời làm trong chúng ta.

Đức Chúa Trời làm qua chúng ta.

Ba giai đoạn : tín đồ – môn đồ – sứ đồ.

Ba tiến trình : sự cứu rỗi – sự nên thánh – sự vinh hiển.

Hãy khám phá những gì Đức Chúa Trời đã làm vì bạn qua sự chết của Chúa Giê-su rồi hãy để Đức Chúa Trời tác động trong bạn để biến đổi bạn và cuối cùng Đức Chúa Trời hành động qua bạn để đem phước lành của Ngài đến người khác. Hãy nhớ ba giai đoạn thuộc linh : vì ta, trong ta và qua ta.

“Chúa Cứu Thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã vì chúng ta mà trở nên sự rủa sả.”
(Galati 3:13)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây